Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

thereisnogod
8543 8a1c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
thereisnogod
8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
9780 f895 390
thereisnogod
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viapanimruk panimruk

October 24 2019

thereisnogod
Reposted byincentive incentive
thereisnogod
5454 2263 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viapanimruk panimruk
thereisnogod
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione

October 27 2019

thereisnogod
8543 8a1c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
thereisnogod
8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
9780 f895 390
thereisnogod
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viapanimruk panimruk

October 24 2019

thereisnogod
Reposted byincentive incentive
thereisnogod
5454 2263 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viapanimruk panimruk

October 27 2019

thereisnogod
8543 8a1c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
thereisnogod
8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
9780 f895 390
thereisnogod
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viapanimruk panimruk

October 24 2019

thereisnogod
Reposted byincentive incentive

October 27 2019

9780 f895 390
thereisnogod
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl